Allmänna villkor

 

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Svenska eBrev AB (nedan kallat SEB) och Kunden avseende tjänsten Svenska eBrev (nedan kallad Tjänsten).

 

§ 2 Avtalsperiod och uppsägning

Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal för att använda tjänsten. SEB tilldelar Kunden ett användarnamn och ett lösenord. SEB får ändra identifikationen av tekniska, driftmässiga skäl eller av andra särskilda skäl eller på grund av myndighetsbeslut.

Uppsägning skall göras skriftligen via mejl. Att ej betala faktura är ej att betrakta som uppsägning. SEB betalar ej tillbaka innestående licensavgift.

Uppsägning av avtal skall göras 3 månader innan ny avtalsperiod har påbörjats. Det åligger kunden att veta när avtalsperioden förnyas. SEB har rätt att fakturera kunden för varje påbörjad avtalsperiod. SEB betalar ej tillbaka innestående licensavgift för återstående tid i den period som är påbörjad enligt avtal. Vid uppsägning från kund stängs Tjänsten per automatik ned dagen efter sista avtalsdatum. Det åligger Kunden att innan dess exportera den data Kunden önskar behålla innan Tjänsten stängs ned.

Avtalet förlängs per automatik med 12 månader om det inte blivit uppsagt 3 månader innan ny avtalsperiod påbörjats. SEB har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om SEB skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller SEB skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten t ex med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten. Eventuell utestående betalning krediteras Kunden via kreditfaktura.

 

§ 3 Pris och betalningsvillkor

Fakturering för Tjänsten sker enligt vid beställningstillfället gällande pris. Pris är angivet exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och offentliga avgifter.

Tjänsten faktureras årsvis vid avtals-/förlängningsperiodens början. Betalning skall vara SEB tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning är Kunden skyldig att till SEB erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

SEB förbehåller sig rätten av avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer. Det åligger Kund att meddela SEB eventuell adressändring.

 

§ 4 Drift, support och kundservice

Tjänsterna är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har SEB rätt att utan föregående meddelande inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar. SEB tillhandahåller Kunden support, om support är beställt, via e-post/telefon för frågor eller problem som uppstår avseende nyttjande av Tjänsten. Supportärenden inkomna under allmän kontorsarbetstid, 09.00-16.00 svensk tid, besvaras normalt inom fyra timmar. Sommartid kan förkortad öppettid för support förekomma.

 

§ 5 Restriktioner och leveransvägran

SEB har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa villkor.

SEB förbehåller sig rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten om Kundens användande av Tjänsten bryter mot i detta avtal upprättade villkor eller restriktioner. Exempel på restriktioner i användandet är

 • stötande innehåll såsom rasism, nazism/fascism, förtal, förolämpning, förföljning, hot och pornografi.
 • kedjebrev och pyramidspel.
 • att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material, utan att ha förvärvat rätten till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd att förfoga över materialet.
 • att kränka SEB:s eller andra aktörers immateriella rättigheter.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • att förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra typer av vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser avseende ursprunget av överfört material eller meddelande.
 • att bryta mot uppföranderegler eller mot andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för Tjänsten.
 • att utan tillstånd söka åtkomst till, störa eller avbryta konton, datorer eller nätverk hänförliga till Tjänsten.
 • att bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till information eller data via Tjänsten, undantaget sådan information SEB avser göra tillgänglig för Kunden.
 • att utnyttja tillgången till Tjänsten i syfte att införskaffa information för att konstruera, utveckla eller uppdatera annan programvara.
 • att debitera andra för användning av Tjänsten direkt eller indirekt.
 • att till synes omotiverat och systematiskt, återkommande importera och exportera en och samma adress, hela eller stora delar av mottagarlistan och därigenom kringgå tillämpad avgiftspolicy för Tjänsten.
 • att Kund skickar e-post på ett sådant sätt som medför eller kan komma att medföra svartlistning av Tjänstens IP-nummer.
 • att Kund förmedlat personuppgifter till SEB, eller nyttjat personuppgifter inom ramen för Tjänsten, utan att i vederbörlig ordning ha utverkat erforderligt samtycke för den som uppgifterna berör och på så vis brutit mot gällande rätt avseende Kundens eller SEB:s personuppgiftshantering.

Tjänster som avbryts mot bakgrund av villkor i § 6 eller mot bakgrund av betalningssvårigheter från Kund berättigar ej till återbetalning. Kundens rätt att använda Tjänsten upphör då omedelbart. Sedan Tjänsten stängts av kan data som lagrats i Tjänsten komma att gå förlorad. SEB äger inget ansvar gentemot Kunden för förlust av data till följd av Tjänstens avbrytande.

 

§ 6 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla SEB fri från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av Tjänsten.

Kunden är vidare alltid ensamt och strikt ansvarig för att den lagring som sker av Kunden, såväl av kunden självt som av/eller genom SEB via dess servrar avseende av Kundens egna kunders personuppgifter; aldrig strider mot gällande rätt avseende personuppgiftshantering (enligt bl.a. personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen). Det åligger härvid Kunden att ombesörja att erforderligt och verifierbart samtycke utverkats från egna kunder samt att Kunden härvid även förbehållit sig rätten att vidarebefordra, förmedla och nyttja aktuella uppgifter för SEB och Kunden på sätt som sker på SEB:s servrar samt inom ramen för Tjänsten. Kunden förklarar sig även medveten om att Kunden, och inte SEB, alltid är att ensamt anses som såväl personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde i förhållande till Kundens egna kunder; vars personuppgifter registrerats av Kunden och/eller förmedlats till SEB. Kunden förbinder sig även att strikt ersätta SEB för all eventuell skada som SEB orsakas för det fall SEB:s hantering av personuppgifter, inom ramen för Tjänsten och som härrör från Kunden, skulle visa sig vara obehörig och/eller stridande mot gällande rätt.

Kunden är i förhållande till SEB ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt principen för ”permission marketing”. Det innebär att Tjänsten ska användas för vidareutveckling av befintliga relationer. En mottagare av ett utskick ska direkt eller indirekt gett sitt medgivande till att ta emot information från Kunden. Denna tillåtelse kan uppstå genom till exempel en befintlig kundrelation, personliga kontakter eller en intresseanmälan för att ta emot information via Tjänsten.

Mottagare av information via Tjänsten ska alltid erbjudas möjligheten att avregistrera sig från ytterligare utskick genom en väl synlig klickbar länk i varje enskilt utskick. En avregistrering ska vara enkel att genomföra och måste alltid respekteras. Att skicka ut inbjudningar för att lansera ett nyhetsbrev accepteras under förutsättning att de gentemot varje mottagare är av engångskaraktär och görs till en relevant målgrupp med ett förmodat intresse för innehållet.

 

§ 7 Begränsning av SEB:s ansvar

SEB svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför SEB:s kontroll eller som SEB inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt, fel i operatörers eller underleverantörers datanät eller liknande händelse varöver SEB ej kunnat råda. I inget fall är SEB ansvarig för indirekta skador eller följdskador.

 

§ 8 Överlåtelse av avtal

Kunden äger ej rätt att överlåta detta avtal till tredje part utan skriftlig tillåtelse från SEB.

 

§ 9 Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten SEB.

 

§ 10 Ändringar av Tjänsten

SEB äger rätt att ändra Tjänstens utformning utan föregående meddelande och oavsett anledning härtill. Sådan ändring träder i kraft omedelbart.

Vid alla ändringar som kan tänkas påverka Kundens användning av Tjänsten, skall Kunden i rimlig tid få ett e brev med motsvarande information till den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

 

§ 11 Gällande rätt

Formkraven för ingående av avtal och frågan om avtals giltighet mellan SEB och Kund ska avgöras enligt svensk rätt.
Avtal som träffats mellan SEB och Kund tolkas och får de rättsverkningar som följer av svensk rätt.

 

§ 12 Tvist

Tvister med anledning av detta avtal ska lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lagstiftning. Göteborgs tingsrätt skall vara första instans.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.